เครือข่ายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ : DLIT (Distance Learning Information Technology)การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
http://www.dlit.ac.th/ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
http://ict.kmosa2.org/เครือข่าย DLIT ในสหวิทยาเขตวังทองหลาง


โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
http://dlit.bodin.ac.th/โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
https://dlit.bodin3.ac.thโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
https://sites.google.com/a/thonglang.ac.th/dlit-thonglang/