ระบบเทพลีลาออนไลน์ (TL-Learning)
ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนเทพลีลา

ระบบจัดการชั้นเรียน by Google (TL-Google Classroom)
ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยผลิตภัณฑ์ของ Google Education